REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PLATFORMY INTERNETOWEJ 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. Niniejszy Regulamin Platformy określa ogólne warunki zasady oraz sposób świadczenia Usług, za pośrednictwem platformy będącej narzędziem umożliwiającym uczestnictwo w Wydarzeniach online, dostarczanej przez Usługodawcę (zwanej dalej: ,,Platformą” lub ,,Platformą internetową”). 

III. Platforma jest narzędziem dostarczanym przez Blu Experience  sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Warszawskiej 1531-155  Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000495773, NIP: 9452177517, REGON: 123030655,, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, zwaną dalej ,,Usługodawcą”. Usługodawca świadczy Usługi określone niniejszym Regulaminie Platformy wyłącznie w imieniu i na rzecz Organizatora Wydarzenia. Organizatorem Wydarzenia jest podmiot wskazany w Platformie jako Organizator.

IV. W ramach Platformy Użytkownik może brać udział w różnego typu wydarzeniach poprzez uczestnictwo w transmisjach audiowizualnych Wydarzeń organizowanych przez podmioty trzecie – ich organizatorów, w tym w szczególności wydarzenia o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym, naukowym i podobnym. Usługodawca nie jest organizatorem tych wydarzeń. Usługodawca wyłącznie udostępnia na zlecenie Organizatora Wydarzenia infrastrukturę Platformy w celu umożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu wskazanym przez Organizatora uczestnikom Wydarzenia.  

V. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:

1. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@wydarzeniaonline.pl,

2. telefonicznie, pod numerem: +45501172589.

VI. Kontakt z Organizatorem odbywa się w sposób wskazany w Platformie. 

VII. Niniejszy Regulamin Platformy jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony w Platformie w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 

VIII. O ile nie wskazano w Platformie inaczej, wszelkie prawa do Platformy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, logotypów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem Platformy.

IX. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Platformy, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, a Wydarzenia – bez zgody Organizatora, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu Platformy. Usługodawca lub Organizator może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Platformy;

Wydarzenie – organizowane przez określony podmiot trzeci (Organizatora) wydarzenie o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym naukowym lub podobnym, do którego Użytkownik otrzymuje Dostęp z wykorzystaniem Platformy, po spełnieniu warunków określonych przez jego Organizatora. Wydarzenie organizowane jest i odbywa się w ściśle oznaczonym przez Organizatora terminie;  

Organizator – osoba lub podmiot organizująca Wydarzenie oraz określający zasady i warunki uczestnictwa w nim;

Dostęp do Wydarzenia/Dostęp – Usługa Platformy, w ramach, której Użytkownik za pomocą transmisji danych otrzymuje dostęp do udostępnianego przez Organizatora Wydarzenia treści z wykorzystaniem infrastruktury Platformy; 

Konto Użytkownika – Usługa dostępna dla Użytkowników po dokonaniu rejestracji oraz po zalogowaniu, umożliwiająca między innymi udział w Wydarzeniu oraz dokonywanie określonych w niniejszym Regulaminie Platformy działań w ramach Platformy;  

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu Konta Użytkownika i zapisie na dane Wydarzenie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Usługi – usługi świadczone na zlecenie Organizatora przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Platformy drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – przyjęty przez Organizatora regulamin określający zasady uczestnictwa w Wydarzeniu za pośrednictwem Platformy, dostępny na stronie.

Regulamin Platformy – niniejszy dokument. 

I. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

II. Korzystanie z Platformy może się odbywać na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie Platformy.

III. Usługodawca informuje, że korzystanie z Platformy może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

IV. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy oraz Usług:

⎯ urządzenie z dostępem do Internetu;

⎯ dostęp do poczty elektronicznej;

⎯ najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

⎯ programu do odczytu plików w formacie PDF;

⎯ aktywną i poprawnie skonfigurowaną na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta usługę transmisji danych udostępnioną przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe. 

 • W przypadku gdy jest to uzasadnione charakterem danego Wydarzenia, Dostęp do Wydarzenia może wymagać również spełnienia innych niż wskazane w ppkt. 3 wymagań technicznych czy sprzętowych. W takim przypadku Organizator Wydarzenia każdorazowo wskaże Użytkownikowi listę takich wymagań.
 • Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez operatora i nie stanowią one części Usługi czy Wydarzenia.
 • Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Platformy lub jej Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub Organizatora.
 • Wszelkie czynności w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy. Usługodawca może zobowiązać osobę działającą w imieniu Przedsiębiorcy do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez Usługodawcę dokumentów, w tym w szczególności dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Przedsiębiorcy oraz prowadzenie przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej, pod rygorem odmowy świadczenia Usługi lub zakończenia świadczenia Usługi.

I. USŁUGI PLATFORMY

II. Usługi świadczone w ramach Platformy i korzystanie z niej jest nieodpłatne. W przypadku gdy uczestnictwo w Wydarzeniu jest odpłatne – płatność jest realizowana zawsze bezpośrednio na rzecz Organizatora, a Organizator samodzielnie określa jej wysokość oraz zasady jej dokonywania. 

III. Przez korzystanie z Platformy rozumie się każdą czynność Użytkownika prowadzącą do zapoznania się z dostępnymi w niej treściami. Przeglądanie treści dostępnych w Platformie jest Usługą świadczoną przez czas określony – i świadczona jest do momentu zamknięcia przez Użytkownika strony Platformy.

IV. Główną funkcjonalnością Platformy jest zapewnianie Usługi Dostępu do Wydarzeń organizowanych przez Organizatorów. 

V. Jeśli Organizator nie wskazał inaczej, w celu skorzystania z Dostępu do Wydarzenia Użytkownik musi dokonać Rejestracji w Platformie, która stanowi zapis na Wydarzenie oraz założenie Konta Użytkownika.

VI. W celu dokonania Rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik wypełnia i akceptuje formularz rejestracyjny dostępny w Platformie, uzupełniając dane oznaczone jako obligatoryjne oraz podając indywidualny dla danego Wydarzenia, otrzymany od Organizatora kod wydarzenia (dalej jako: ,,Kod” lub ,,Kod Wydarzenia”). Organizator samodzielnie decyduje o sposobach, terminach i zasadach dystrybucji Kodu.

VII. O ile Organizator nie postanowi i nie wskaże Użytkownikowi inaczej 1 (jeden) Kod umożliwia Rejestrację jednego Konta. 

VIII. Organizator Wydarzenia może postanowić indywidualnie, że w celu uzyskania Dostępu do jego Wydarzenia nie będzie wymagane posiadanie i podanie przy Rejestracji Kodu, a nawet Rejestracja Konta w Platformie – w takim przypadku każdorazowo Organizator informuje o tym Użytkowników przekazując informacje o Wydarzeniu. 

IX. W celu poprawnego zakończenia Rejestracji Użytkownik może być również proszony, o dokonanie dodatkowej aktywacji Konta Użytkownika, w tym z wykorzystaniem poczty e-mail, zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Platformie.

X. Konto Użytkownika służy do identyfikacji Użytkownika na potrzeby Dostępu do konkretnego Wydarzenia, w związku z czym Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta czy Kodu.

XI. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

XII. Użytkownik w ramach korzystania z Platformy  jest zobowiązany w szczególności do uzupełnienia danych wskazanych w jego Koncie Użytkownika. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownika umieszczonych w Koncie Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poprawienia danych, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta Użytkownika.

XIII. Użytkownik może zwrócić się do Organizatora z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika lub dokonać samodzielnego usunięcia Konta Użytkownika z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Platformie. 

XIV. Korzystanie z Usługi Dostępu do Wydarzenia odbywa się na zasadach określonych w pkt. V Regulaminu Platformy.

V.  DOSTĘP DO WYDARZENIA 

 1. Usługa Dostępu do Wydarzenia umożliwia Użytkownikowi uczestnictwo w Wydarzeniu Organizatora na odległość (bez jednoczesnej obecności stron) z wykorzystaniem infrastruktury Platformy. 
 2. Każdorazowo zasady Dostępu do Wydarzenia i uczestnictwa w  Wydarzeniu z wykorzystaniem Usługi Dostępu określa samodzielnie Organizator informując o takich zasadach uczestników. 
 3. Organizator może wymagać w zależności od Wydarzenia – rejestracji na Wydarzenie, lub innej formy zapisu na Wydarzenie lub zakupu biletu wstępu, co nie jest elementem Platformy i jest każdorazowo przeprowadzane samodzielnie przez Organizatora. 
 4. Wydarzenia do których Użytkownik może mieć dostęp w ramach Platformy mogą według wyboru i decyzji Organizatora mieć całkowicie zdalny charakter (wydarzenie online) lub polegać na umożliwieniu Dostępu do Wydarzenia o charakterze stacjonarnym połączonym z możliwością zdalnego uczestnictwa w nich Użytkownika z wykorzystaniem Platformy. 
 5. Uczestnictwo w Wydarzeniu, w tym z wykorzystaniem Usługi Dostępu może być odpłatne lub nieodpłatne – o czym samodzielnie decyduje Organizator. W przypadku Wydarzeń odpłatnych wszelkie opłaty Użytkownik realizuje bezpośrednio na rzecz Organizatora, na zasadach przez niego określonych. 
 6. Organizator może zdecydować, że Dostęp do Wydarzenia ma charakter otwarty, tj. nie wymaga posiadania i podania Kodu Wydarzenia lub nawet  nie wymaga Rejestracji Konta – w takim przypadku każdorazowo informacje takie będzie podawał Użytkownikom sam Organizator. 
 7. Organizator samodzielnie określa jakie treści udostępniane są w ramach Dostępu do Wydarzenia oraz czy treści udostępniane są w czasie rzeczywistym. 
 8. Organizator określa również  czy w ramach Dostępu do Wydarzenia Użytkownik będzie uprawniony również do przesyłam do Organizatora lub innych uczestników Wydarzenia treści, w tym możliwe może być w szczególności: 

– uczestnictwo w Wydarzeniu z jednoczesnym przesyłaniem przez Użytkownika do Organizatora lub innych uczestników obrazu i dźwięku; 

– wchodzenie w interakcje z Organizatorem lub innymi uczestnikami – jak przykładowo udział w dyskusji, zadawanie pytań, przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem formularzy udostępnionych w Portalu lub interaktywnego chatu. 

VI.            PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik Platformy jest zobowiązany do:
  • korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu Platformy, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich;
  • posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Platformie lub z wykorzystaniem Platformy lub przekazywanych Usługodawcy bądź Organizatorowi;
  • wprowadzania w Platformie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach danych, w tym w szczególności danych wpływających na realizację Usług Platformy;
  • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Platformy;
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
  • uczestnictwa w Wydarzeniu w ramach Dostępu zgodnie z warunkami uczestnictwa określonymi przez Organizatora.
 2. Zakazane jest dodawanie i prezentowanie przez Użytkowników w Platformie lub z jej wykorzystaniem, jakichkolwiek informacji, elementów bądź treści, które zawierałaby treści zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, naruszające prawa osób trzecich, zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji, a wykorzystanie tych informacji nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu Platformy, zasad uczestnictwa w Wydarzeniu lub dobrych obyczajów.
 3. Usługodawca działając na zlecenie Organizatora, ma prawo do zakończenia świadczenia Usługi, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Użytkownika danych, jak również w przypadku:
 4. powzięcia przez Usługodawcę wiadomości, że Użytkownik taki narusza Regulamin Platformy, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów, zasady uczestnictwa w Wydarzeniu;
 5. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub Organizatora lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy lub Organizatorowi;
 6. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Platformy, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika.

VII.         ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin Platformy oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy oraz Organizatora z tytułu realizowanych w Platformie Usług względem Przedsiębiorcy zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości 2 000,00 złotych netto. Wyłączona jest w szczególności odpowiedzialność Usługodawcy i Organizatora z tytułu utraconych korzyści względem Przedsiębiorcy. 
 3. Usługodawca i Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  1. przerwy w dostępie do Platformy, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia jakichkolwiek awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  1. problemy techniczne związane z korzystaniem z Platformy, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub Organizatora, w tym spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet,
  1. niedostępność Platformy lub Usług z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy lub Organizatora,
  1. szkody poniesione przez Użytkownika, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych lub jakichkolwiek treści,
  1. skutki wejścia w posiadanie uprawnień umożliwiających korzystanie z Usług lub Platformy przez osobę trzecią. 
 4. Usługodawca oraz Organizator nie są i nie będą odpowiedzialni z tytułu działania siły wyższej, przez którą strony te rozumieją niezawinione przez Usługodawcę lub Organizatora, nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne czyniące niemożliwym wykonanie zobowiązań wynikających z realizacji Usługi Platformy, których nie można było przewidzieć, ani im zapobiec środkami zwykłymi, nawet przy dołożeniu należytej staranności, w tym w szczególności takich jak wojna, klęski żywiołowej, atak hackerski, zamieszki, strajki generalne, ataki zbrojne, epidemie.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu Platformy, przepisów prawa czy dobrych obyczajów. Usługodawcy lub Organizatorowi przysługuje prawo obciążenia Przedsiębiorcy ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca lub Organizator poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem Platformy, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Użytkownika.

VIII.       REKLAMACJE, KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Konsument, a także Przedsiębiorca – Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług, który stanowi Załącznik do Regulaminu. 
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta jest wyłączone w przypadku: umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, a także w przypadku umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeśli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia umowy.
 4. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Platformy, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 5. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy Usługodawcy lub Organizatora wskazane odpowiednio w niniejszym Regulaminie Platformy lub Regulaminie. 
 6. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 7. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.  
 8. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą; 
  • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej na platformie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Platforma nie ma charakteru platformy pośrednictwa internetowego, w związku z czym nie będą miały do niego zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.

2. Regulamin Platformy jest dostępny w języku polskim.

3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu Platformy lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu Platformy jest prawo polskie.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu Platformy, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6. Treść niniejszego Regulaminu Platformy może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Konsument zostanie poinformowany poprzez informacje w Platformie zawierające zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument nie akceptuje nowej treści Regulaminu Platformy obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu Platformy, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu Platformy. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług Platformy.

7. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Platformy Użytkownikom posiadającym Konto Użytkownika do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Platformy Umowa świadczenia Usługi prowadzenia Konta Użytkownika ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji. W takiej sytuacji zmienione zapisy Regulaminu Platformy obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.

8. Zmiany Regulaminu Platformy dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Platformie.